Charleston, SC - Photography by Elizabeth Judge Wyant

Magnolia Plantation, Charleston, SC

6829editCharlestonSC